Aktualności

Najnowsze informacje, ogłoszenia przetargów, komunikaty dla właścicieli.

Logowanie do IOK

Przejście do ekranu logowania Internetowej Obsługi Klienta.

Kontakty

Wszystkie dane kontaktowe z telefonami, adresami e-mail oraz wszystkie dane rejestrowe.

Do pobrania

Pliki do pobrania.

RODO oraz akty prawne

Przydatne linki do aktów prawnych

Władze spółki

Aktualne władze naszej spółki

OGŁOSZENIE nr 1/2021

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu ogłasza, że posiada do wynajęcia dwa lokale mieszkalne:

1. Lokal mieszkalny przy ul. Kusocińskiego 17 w Brzegu o powierzchni 48,06 m², składający się z :
Przedpokoju 8,03 m²
Pokoju  9,96 m²
Pokoju 20,21 m²
Kuchnia 5,67 m²
Łazienki 4,19 m²
Pom. gospodarczego 11,19 m²
Mieszkanie położone jest na II piętrze. Lokal wyposażony w instalację wodno–kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania (ciepła woda użytkowa oraz ogrzewanie gazowe z kotłowni lokalnej). Do mieszkania przynależy balkon.
Przyszły najemca przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 12– krotnego miesięcznego czynszu – tj. 6.661,08 zł.

2. Lokal mieszkalny przy ul. Kusocińskiego 17 w Brzegu o powierzchni 54,30 m², składający się z :
Przedpokoju  5,37 m²
Pokoju  13,57 m²
Pokoju  22,04 m²
Kuchnia  9,13 m²
Łazienki  4,19 m²
Pom. gospodarczego  11,58 m²
Mieszkanie położone jest na II piętrze. Lokal wyposażony w instalację wodno–kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania (ciepła woda użytkowa oraz ogrzewanie gazowe z kotłowni lokalnej). Do mieszkania przynależy balkon.
Przyszły najemca przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 12– krotnego miesięcznego czynszu – tj. 7.526,04 zł.

Komisja Mieszkaniowa wyłoni przyszłego Najemcę zgodnie z ,,Regulaminem wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka Sp. z o.o. w Brzegu” 

Kryteria dochodowe
Zgodnie z art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej przy spełnieniu następujących kryteriów:

1. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. 

2. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie przekracza: 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym, 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym – iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2. 

Do średniomiesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.187a ust. 2 ustawy z dnia 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Tabela Nr 1. Minimalny i Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

Liczba osób w
gospodarstwie domowym
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób
Maksymalny miesięczny dochód* gospodarstwa domowego w zł 5.909,43 8.864,14 11.013,03 12.893,30 15.042,18 17.191,07
Minimalny miesięczny dochód dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS w zł 2.954,72 4.432,07 5.506,52 6.446,65 7.521,09 8.595,54

* zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. O dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 180 z późniejszymi zmianami) za dochód uważa się wszelkie przychody po  odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku zbyt niskich dochodów wnioskodawca zobowiązany będzie do wskazania osoby trzeciej, która przystąpi do zobowiązania Najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego i będzie ponosić wraz z Najemcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę i zawrze z Brzeskim TBS umowę poręczenia.

Dokumenty:
Celem weryfikacji czy osoba zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego spełnia warunki określone w art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

Wnioski o zawarcie umowy najmu wypełnione wyłącznie na udostępnionym wzorze wraz z załącznikami przyjmowane będą do dnia 06.04.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki ul. Towarowa 6, 49-300 Brzeg.

Dokumenty dostarczone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględniane. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku, co oznacza, że wnioski wysłane przed upływem terminu a dostarczone po terminie, zostaną odrzucone.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali mieszkalnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 
77-404-53-45 wew. 49 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00

Regulamin Wynajmowania Mieszkań stanowiących zasoby BTBS

Informacja o połączeniu spółek

Pragniemy poinformować Państwa, iż z dniem 30 września 2020 r. nastąpiło połączenie spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu (Spółka Przejmująca) ze spółką Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Wobec powyższego, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia nastąpiła sukcesja uniwersalna praw i obowiązków cywilnoprawnych. Oznacza to, że Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu. Dla naszych kontrahentów oznaczać to będzie że wszelkie umowy oraz inne zobowiązania zawarte przez Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. będą realizowane przez Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Sp. z o.o. Dotychczasowa działalność Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. będzie kontynuowana w ramach spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a spółka Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełne aktualne dane to: Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzegu ul. Towarowa 6, 49-300 Brzeg, NIP 7471589384, Regon 531528402, KRS nr 0000011059, Potwierdzeniem faktu połączenia jest aktualna treść wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dla spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., która dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: ekrs.ms.gov.pl. Liczymy, że połączenie spółek będzie dla nas znaczącym impulsem rozwojowym i pozwoli efektywnie wykorzystać zasoby obu podmiotów.   Zarząd BTBS Sp. z o. o. w Brzegu

Nasza Polityka Prywatności

Kontakt

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul.Towarowa 6
49-300 BRZEG

kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Numer NIP: 7471589384 
Numer REGON: 531528402
Numer KRS: 0000011059 

Telefony:

77 416 42 58
77 404 53 45

Fax:
77 404 53 25

Pogotowie Mieszkaniowe (po 15.30):
797 426 891
Pogotowie mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych posiadających podpisaną umowę 

Adresy e-mail do pracowników:
Prezes Zarządu 
Jacek Kaczmarek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wiceprezes Zarządu Czesław Grabiński This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Prokurent Justyna Palej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Pozostali pracownicy alfabetycznie 
Józef Aftarczuk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Anna Drozd This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Janina Grzegorczyk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Lilianna Kołecka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wioletta Smuga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Małgorzata Styczyńska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Krystyna Szczeglik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Barbara Witkowska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Janusz Żebrowski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Władze spółki

Prezes Zarządu - Jacek Kaczmarek 
Wiceprezes Zarządu - Czesław Grabiński 
RADA NADZORCZA 
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Filipkowski 
Z-ca Przewodniczącego – Eugeniusz Stain 
Sekretarz - Marek Kawa