Aktualności

Najnowsze informacje, ogłoszenia przetargów, komunikaty dla właścicieli.

Logowanie do IOK

Przejście do ekranu logowania Internetowej Obsługi Klienta.

Kontakty

Wszystkie dane kontaktowe z telefonami, adresami e-mail oraz wszystkie dane rejestrowe.

Do pobrania

Pliki do pobrania.

RODO oraz akty prawne

Przydatne linki do aktów prawnych

Władze spółki

Aktualne władze naszej spółki

Brzeg, 05-01-2023  

Archiwum ogłoszeń

Ogłoszenie

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 6 w Brzegu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzegu 


  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 20 w obrębie CENTRUM, gmina Brzeg, powiat brzeski, woj. opolskie stanowiąca działki nr 571/ i 571/2 arkusz mapy 8, o łącznej powierzchni 0,3183 ha, powierzchnia zabudowy budynków – 1094 m2, powierzchnia użytkowa budynków - 1551,74 m2 dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00030871/7 przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Pobierz całe ogłoszenie wraz z załącznikami (plik skompresowany zip) Wyniki pierwszego przetargu ustnego

Ogłoszenie

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Brzegu informuje, że zgodnie z obowiązującą Taryfą BPEC za dostarczenie ciepła ulega zmianie wysokość zaliczki za centralne ogrzewanie, która obowiązuje od dnia 01.08.2022r.                                

Zmiana stawki opłat ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na bieżące regulowanie kosztów za dostawę ciepła oraz uniknięcie niedopłat przy rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2022r.  


Źródło: https://www.bpec.pl/dla-klienta/taryfa-dla-ciepla.html

Liczba osób w
gospodarstwie domowym
1 osoba  2 osoby 3 osoby  4 osoby 5 osób  6 osób
Maksymalny miesięczny dochód* gospodarstwa domowego w zł 5.759,71  8.351,58  10.079,49  11.807,47  13.823,30  15.839,20 
Minimalny miesięczny dochód dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS w zł 2.879,86 4.175,79 5.039,75 5.903,74 6.911,65 7.919,60

* Za dochód uważa się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11). 

Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim (za rok 2021) oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania. 

W przypadku zbyt niskich dochodów wnioskodawca zobowiązany będzie do wskazania osoby trzeciej, która przystąpi do zobowiązania Najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego i będzie ponosić wraz z Najemcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę i zawrze z Brzeskim TBS umowę poręczenia. 

Dokumenty: 
Celem weryfikacji czy osoba zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego spełnia warunki określone w art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

1. Wniosek o najem lokalu mieszkaniowego (dostępny w siedzibie BTBS Sp. z o.o. ul. Towarowa 6 oraz na stronie internetowej www.btbs-brzeg.pl
2. Zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania. 

Wnioski o zawarcie umowy najmu wypełnione wyłącznie na udostępnionym wzorze wraz z załącznikami przyjmowane będą do dnia 03.06.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki ul. Towarowa 6, 49-300 Brzeg. Dokumenty dostarczone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględniane. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku, co oznacza, że wnioski wysłane przed upływem terminu a dostarczone po terminie, zostaną odrzucone. 
Osoby zainteresowane wynajmem lokali mieszkalnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77-404-53-45 wew. 39 od poniedziałku do piątku w godz. od godz. od 7:30 do  godz. 15:30.

Nasza Polityka Prywatności

Kontakt

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul.Towarowa 6
49-300 BRZEG

kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Numer NIP: 7471589384 
Numer REGON: 531528402
Numer KRS: 0000011059 

Telefony:

77 416 42 58
77 404 53 45

Fax:
77 404 53 25

Pogotowie Mieszkaniowe (po 15.30):
797 426 891
Pogotowie mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych posiadających podpisaną umowę 

Adresy e-mail do pracowników:
Prezes Zarządu 
Jacek Kaczmarek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Prokurent Justyna Palej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Pozostali pracownicy alfabetycznie 
Józef Aftarczuk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Janina Grzegorczyk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Lilianna Kołecka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wioletta Smuga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Małgorzata Styczyńska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Barbara Witkowska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Janusz Żebrowski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Agnieszka Gorazdowska  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Weronika Foryś  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Adres e-mail wykorzystywany w związku z wprowadzeniem w dniu 1.09.2022r. Zarządzeniem Zarządu BTBS Sp. z o.o. Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w Spółce:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Władze spółki

Prezes Zarządu - Jacek Kaczmarek 
 
RADA NADZORCZA 
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Eugeniusz Stain 
Z-ca Przewodniczącego – Krzysztof Kawałko
Sekretarz - Antoni Duda