30-06-2022

OGŁOSZENIE nr 2/2022

Komisja do spraw rozpatrywania i kwalifikacji wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach BTBS Sp. z o.o. w Brzegu przydzieliła lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. J. Kusocińskiego 19 w Brzegu Pani Marcie Stelmach. Informacja o przydziale mieszkania została sporządzona na podstawie protokołu Komisji z dnia 20 czerwca 2022 roku.

11-05-2022

OGŁOSZENIE nr 1/2022

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu ogłasza, że posiada do wynajęcia: 

Lokal mieszkalny przy ul. Kusocińskiego 19 w Brzegu o powierzchni 55,92 m², składający się z :
Przedpokoju                                           7,24 m ² 
Pokoju                                                  9,80 m ² 
Pokoju                                                  25,67 m ² 
Kuchnia                                                   7,85 m ² 
Łazienki                                                  4,87 m ²
WC 1,29 m2 Pom. gospodarczego                              7,53 m ² 
Mieszkanie położone jest na I piętrze. Lokal wyposażony w instalację wodno–kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania (ciepła woda użytkowa oraz ogrzewanie gazowe z kotłowni lokalnej). Do mieszkania przynależy balkon.
Obowiązująca stawka czynszu za najem 1m2 powierzchni lokalu wynosi 13,00 zł/m2. Wysokość czynszu najmu wynosi 726,96 zł. Ponadto najemca uiszcza zaliczki na media.
Przyszły najemca przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 12– krotnego miesięcznego czynszu – tj. 8.723,52 zł.
Przewidywany termin odbioru mieszkania przez nowego najemcę lipiec/sierpień 2022 r. 

Komisja Mieszkaniowa wyłoni przyszłego Najemcę zgodnie z ,,Regulaminem wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka Sp. z o.o. w Brzegu” 

Kryteria dochodowe
Zgodnie z art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej przy spełnieniu następujących kryteriów: 
1.Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. 
2.Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie przekracza: 
a)100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 
b)145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym 
c)175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym 
d)205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym, 
e)205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym – iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2. 
Tabela Nr 1. MinimalnyiMaksymalny dochód gospodarstwa domowego 

02-04-2022

W wyniku obowiązku wynikającego z wymogów ustawy Dz. U. poz 2127 z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy, o wspieraniu termomodernizacji i remontu budynków oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 10.12.2021 r. Dz. U. poz 11 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, informujemy o konieczności wypełnienia i złożenia w BTBS sp. z o. o. przy ulicy Towarowej 6 załączonej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Termin złożenia do 01.05.2022 r. 
Deklarację można złożyć:
a. W formie papierowej w siedzibie spółki przy ulicy Towarowej 6  
b. W formie elektronicznej przez internet na pocztę This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- W deklaracji należy podać imię i nazwisko albo nazwę właściciela , adres miejsca zamieszkania lub siedziby 
- adres nieruchomości 
- informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystanych w nich paliwach
- numer telefonu właściciela 
- adres e-mail 
- druk formularza do pobrania tutaj lub w zakładce Pliki do pobrania
Obowiązek jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie grozi grzywna

Załącznik I – opis wypełniania DEKLARACJI formularza A – dotyczy budynków i mieszkań
1. Czy deklaracja dotyczy źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 r. Jeżeli tak stawiamy w kratce znak x 
2. Dane adresowe budynku – wpisać w rubrykach tabeli A01 - A07 
3. Rodzaj budynku – zaznaczyć w kwadracie znak x tabela A 08 
4. Deklaracja dotyczy – nie zaznaczamy A 09 
5. Źródło ciepła – zaznaczamy znakiem x w kratce tabela B 01 przy opisie dotyczącym rodzaju, liczbie, ile sztuk w lokalu, czy dotyczy ciepłej wody z kranu, czy dotyczy centralnego ogrzewania, ogrzewania w mieszkaniu. Zaznaczamy w pozycji, która odpowiada posiadanemu ogrzewaniu w mieszkaniu. 
6. Klasa kotłów – znajduje się w tabliczce kotła lub w karcie kotła tabela B 02. Odpowiednią klasę zaznaczamy x w kratce. 
7. Rodzaj stosowanych w piecach paliw stałych – zaznaczamy x w kratce tabela B 03 przy używanym opale. 
8. Dane adresowe wypełniamy w tabeli D 06 – D 14

Załącznik II – opis wypełniania DEKLARACJI formularza B– dotyczy budynków i lokali niezamieszkałych.
1. Czy deklaracja dotyczy źródla ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 r, Jeżeli tak stawiamy w kratce znak x 
2. Dane adresowe budynku – wpisać w rubrykach tabeli A 01 – A 08 
3. Rodzaj budynku i lokalu – zaznaczyć w kwadracie znak x tabela A 09 
4. Deklaracja dotyczy – nie zaznaczamy A 10 
5. Źródło ciepła – zaznaczyć znakiem x przy opisie w tabeli B 01 
6. Klasa kotłów - zaznaczyć odpowiednio x w tabeli B 02 
7. Czy w budynku znajdują się lokal lub lokale mieszkalne – zaznaczyć x w tabeli C 01 
8. Dane kontaktowe – zaznaczyć x tabela D 01 – D 05 
9. Dane adresowe wypełniamy w tabeli D 06 – D 13.

Informacja o połączeniu spółek

Pragniemy poinformować Państwa, iż z dniem 30 września 2020 r. nastąpiło połączenie spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu (Spółka Przejmująca) ze spółką Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Wobec powyższego, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia nastąpiła sukcesja uniwersalna praw i obowiązków cywilnoprawnych. Oznacza to, że Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu. Dla naszych kontrahentów oznaczać to będzie że wszelkie umowy oraz inne zobowiązania zawarte przez Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. będą realizowane przez Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Sp. z o.o. Dotychczasowa działalność Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. będzie kontynuowana w ramach spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a spółka Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełne aktualne dane to: Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzegu ul. Towarowa 6, 49-300 Brzeg, NIP 7471589384, Regon 531528402, KRS nr 0000011059, Potwierdzeniem faktu połączenia jest aktualna treść wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dla spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., która dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: ekrs.ms.gov.pl. Liczymy, że połączenie spółek będzie dla nas znaczącym impulsem rozwojowym i pozwoli efektywnie wykorzystać zasoby obu podmiotów.   Zarząd BTBS Sp. z o. o. w Brzegu