Brzeg, 19.12.2023r.

OGŁOSZENIE nr 1/2023

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu ogłasza, że posiada do wynajęcia: 1. Lokal mieszkalny przy ul. Kusocińskiego 21 w Brzegu o powierzchni 44,08 m², składający się z :
Przedpokoju                                            6,09 m ²
Pokoju                                                   9,27 m ²
Pokoju                                                   20,09 m ²
Kuchnia                                                     4,58 m ²
Łazienki                                                    4,05 m ²
Pom. piwniczne                             9,68 m ²

Mieszkanie położone jest na 3 piętrze – poddasze. Lokal wyposażony w instalację wodno–kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania (ciepła woda użytkowa oraz centralne ogrzewanie BPEC). Do mieszkania przynależy balkon.

pełna treść ogłoszenia wniosek o najem mieszkania  deklaracja o dochodach    
09.11.2023
Wniosek w ramach I edycji programu CIEPŁE MIESZKANIE

PWiK w Brzegu Sp. z o.o. informuje

W związku z zaplanowanym remontem na ujęciu wody podziemnej w Gierszowicach, w dniach 19.09.-27.10.2023r. może występować zmiana właściwości organoleptycznych wody podawanej do miasta Brzeg (może być wyczuwalny zapach roślinny). Pozostałe parametry i właściwości użytkowe wody, w tym jej przydatność do spożycia, nie ulegną zmianie. Za ewentualne uciążliwości przepraszamy.

09-10-2023

Ogłoszenie

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Brzegu informuje, że zgodnie z obowiązującą Taryfą BPEC za dostarczenie ciepła ulega zmianie wysokość zaliczki za centralne ogrzewanie, która obowiązuje od dnia 01.08.2022r.                                

Zmiana stawki opłat ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na bieżące regulowanie kosztów za dostawę ciepła oraz uniknięcie niedopłat przy rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2022r.  


Źródło: https://www.bpec.pl/dla-klienta/taryfa-dla-ciepla.html

01-08-2022
30-06-2022

OGŁOSZENIE nr 2/2022

Komisja do spraw rozpatrywania i kwalifikacji wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach BTBS Sp. z o.o. w Brzegu przydzieliła lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. J. Kusocińskiego 19 w Brzegu Pani Marcie Stelmach. Informacja o przydziale mieszkania została sporządzona na podstawie protokołu Komisji z dnia 20 czerwca 2022 roku.

Nowe naliczenia

Na podstawie art.24b ust.1, 24c ust.2 w związku z art.27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 537 – dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z wydaną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. wprowadza z dniem 20.06.2023r. nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Informujemy, że w związku z powyższym zostaną dostarczone stosowne naliczenia.

11-05-2022

OGŁOSZENIE nr 1/2022

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu ogłasza, że posiada do wynajęcia: 

Lokal mieszkalny przy ul. Kusocińskiego 19 w Brzegu o powierzchni 55,92 m², składający się z :
Przedpokoju                                           7,24 m ² 
Pokoju                                                  9,80 m ² 
Pokoju                                                  25,67 m ² 
Kuchnia                                                   7,85 m ² 
Łazienki                                                  4,87 m ²
WC 1,29 m2 Pom. gospodarczego                              7,53 m ² 
Mieszkanie położone jest na I piętrze. Lokal wyposażony w instalację wodno–kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania (ciepła woda użytkowa oraz ogrzewanie gazowe z kotłowni lokalnej). Do mieszkania przynależy balkon.
Obowiązująca stawka czynszu za najem 1m2 powierzchni lokalu wynosi 13,00 zł/m2. Wysokość czynszu najmu wynosi 726,96 zł. Ponadto najemca uiszcza zaliczki na media.
Przyszły najemca przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 12– krotnego miesięcznego czynszu – tj. 8.723,52 zł.
Przewidywany termin odbioru mieszkania przez nowego najemcę lipiec/sierpień 2022 r. 

Komisja Mieszkaniowa wyłoni przyszłego Najemcę zgodnie z ,,Regulaminem wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka Sp. z o.o. w Brzegu” 

Kryteria dochodowe
Zgodnie z art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej przy spełnieniu następujących kryteriów: 
1.Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. 
2.Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie przekracza: 
a)100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 
b)145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym 
c)175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym 
d)205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym, 
e)205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym – iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2. 
Tabela Nr 1. MinimalnyiMaksymalny dochód gospodarstwa domowego 

Liczba osób w
gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

Maksymalny miesięczny dochód* gospodarstwa domowego w zł

5.759,71

8.351,58

10.079,49

11.807,47

13.823,30

15.839,20

Minimalny miesięczny dochód dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS w zł

2.879,86

4.175,79

5.039,75

5.903,74

6.911,65

7.919,60

* Za dochód uważa się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11). 

Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim (za rok 2021) oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania. 

W przypadku zbyt niskich dochodów wnioskodawca zobowiązany będzie do wskazania osoby trzeciej, która przystąpi do zobowiązania Najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego i będzie ponosić wraz z Najemcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę i zawrze z Brzeskim TBS umowę poręczenia. 

Dokumenty: 
Celem weryfikacji czy osoba zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego spełnia warunki określone w art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

1. Wniosek o najem lokalu mieszkaniowego (dostępny w siedzibie BTBS Sp. z o.o. ul. Towarowa 6 oraz na ) 
2. Zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania. 

Wnioski o zawarcie umowy najmu wypełnione wyłącznie na udostępnionym wzorze wraz z załącznikami przyjmowane będą do dnia 03.06.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki ul. Towarowa 6, 49-300 Brzeg. Dokumenty dostarczone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględniane. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku, co oznacza, że wnioski wysłane przed upływem terminu a dostarczone po terminie, zostaną odrzucone. 
Osoby zainteresowane wynajmem lokali mieszkalnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77-404-53-45 wew. 39 od poniedziałku do piątku w godz. od godz. od 7:30 do  godz. 15:30.

Brzeg, 05-01-2023  

Ogłoszenie

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 6 w Brzegu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzegu 


  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 20 w obrębie CENTRUM, gmina Brzeg, powiat brzeski, woj. opolskie stanowiąca działki nr 571/ i 571/2 arkusz mapy 8, o łącznej powierzchni 0,3183 ha, powierzchnia zabudowy budynków – 1094 m2, powierzchnia użytkowa budynków - 1551,74 m2 dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00030871/7 przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Pobierz całe ogłoszenie wraz z załącznikami (plik skompresowany zip) Wyniki pierwszego przetargu ustnego

02-04-2022

W wyniku obowiązku wynikającego z wymogów ustawy Dz. U. poz 2127 z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy, o wspieraniu termomodernizacji i remontu budynków oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 10.12.2021 r. Dz. U. poz 11 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, informujemy o konieczności wypełnienia i złożenia w BTBS sp. z o. o. przy ulicy Towarowej 6 załączonej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Termin złożenia do 01.05.2022 r. 
Deklarację można złożyć:
a. W formie papierowej w siedzibie spółki przy ulicy Towarowej 6  
b. W formie elektronicznej przez internet na pocztę This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- W deklaracji należy podać imię i nazwisko albo nazwę właściciela , adres miejsca zamieszkania lub siedziby 
- adres nieruchomości 
- informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystanych w nich paliwach
- numer telefonu właściciela 
- adres e-mail 
- druk formularza do pobrania tutaj lub w zakładce Pliki do pobrania
Obowiązek jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie grozi grzywna

Załącznik I – opis wypełniania DEKLARACJI formularza A – dotyczy budynków i mieszkań
1. Czy deklaracja dotyczy źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 r. Jeżeli tak stawiamy w kratce znak x 
2. Dane adresowe budynku – wpisać w rubrykach tabeli A01 - A07 
3. Rodzaj budynku – zaznaczyć w kwadracie znak x tabela A 08 
4. Deklaracja dotyczy – nie zaznaczamy A 09 
5. Źródło ciepła – zaznaczamy znakiem x w kratce tabela B 01 przy opisie dotyczącym rodzaju, liczbie, ile sztuk w lokalu, czy dotyczy ciepłej wody z kranu, czy dotyczy centralnego ogrzewania, ogrzewania w mieszkaniu. Zaznaczamy w pozycji, która odpowiada posiadanemu ogrzewaniu w mieszkaniu. 
6. Klasa kotłów – znajduje się w tabliczce kotła lub w karcie kotła tabela B 02. Odpowiednią klasę zaznaczamy x w kratce. 
7. Rodzaj stosowanych w piecach paliw stałych – zaznaczamy x w kratce tabela B 03 przy używanym opale. 
8. Dane adresowe wypełniamy w tabeli D 06 – D 14

Załącznik II – opis wypełniania DEKLARACJI formularza B– dotyczy budynków i lokali niezamieszkałych.
1. Czy deklaracja dotyczy źródla ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 r, Jeżeli tak stawiamy w kratce znak x 
2. Dane adresowe budynku – wpisać w rubrykach tabeli A 01 – A 08 
3. Rodzaj budynku i lokalu – zaznaczyć w kwadracie znak x tabela A 09 
4. Deklaracja dotyczy – nie zaznaczamy A 10 
5. Źródło ciepła – zaznaczyć znakiem x przy opisie w tabeli B 01 
6. Klasa kotłów - zaznaczyć odpowiednio x w tabeli B 02 
7. Czy w budynku znajdują się lokal lub lokale mieszkalne – zaznaczyć x w tabeli C 01 
8. Dane kontaktowe – zaznaczyć x tabela D 01 – D 05 
9. Dane adresowe wypełniamy w tabeli D 06 – D 13.

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE STOSOWANE OD 1.03.2023 R. CENY I STAWKI OPŁAT ZA CIEPŁO NIE ULEGAJĄ ZMIANIE W STOSUNKU DO CEN I STAWEK WPROWADZONYCH DO STOSOWANIA OD DNIA 
25 STYCZNIA 2023R.

SZCZEGÓŁY

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. INFORMUJE O CENACH CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU. 
1. CENA CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ: NETTO 82,65 ZŁ/GJ 
2. CENA ZA ZAMÓWIONĄ MOC CIEPLNĄ Z REKOMPENSATĄ: NETTO 129 913,07 ZŁ/MW/ROK 
3. CENA NOŚNIKA CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ: NETTO 30,22 ZŁ/M3.

SZCZEGÓŁY

Informacja o połączeniu spółek

Pragniemy poinformować Państwa, iż z dniem 30 września 2020 r. nastąpiło połączenie spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu (Spółka Przejmująca) ze spółką Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Wobec powyższego, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia nastąpiła sukcesja uniwersalna praw i obowiązków cywilnoprawnych. Oznacza to, że Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu. Dla naszych kontrahentów oznaczać to będzie że wszelkie umowy oraz inne zobowiązania zawarte przez Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. będą realizowane przez Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Sp. z o.o. Dotychczasowa działalność Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. będzie kontynuowana w ramach spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a spółka Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełne aktualne dane to: Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzegu ul. Towarowa 6, 49-300 Brzeg, NIP 7471589384, Regon 531528402, KRS nr 0000011059, Potwierdzeniem faktu połączenia jest aktualna treść wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dla spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., która dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: ekrs.ms.gov.pl. Liczymy, że połączenie spółek będzie dla nas znaczącym impulsem rozwojowym i pozwoli efektywnie wykorzystać zasoby obu podmiotów.   Zarząd BTBS Sp. z o. o. w Brzegu